PSU Management Science Library | Login | Home | Main Menu | Basic Search | Advanced Search |
 :: Menu ::
 Select Library Site...
 :: New Title List ::
 • Aug 08     
1 ความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการดำเนินงานของธุรกิจอย่างยังยืน : กรณีศึกษาบริษัททรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด / ยศพล สมชนะกิจ
2 30 พระสงฆ์ นักพัฒนาเด่นในภาคอีสาน พ.ศ.2546-2547 : ชีวิตและการทำงาน / พินิจ ลาภธนานนท์
3 A Dragon's Progress : Development Administration in Korea / Caiden Gerald E., Kim Bun Woong
4 A Practical Guide To Data Base Design / Hogan Rax
5 Accounting / Horngren Charles T., Harrison Walter T.
6 Accounting / Horngren Charles T., Harrison Walter T.Jr., Bamber Linda Smith
7 Accounting and Information Systems / Wilkinson Joseph W.
8 Administrative Office Management / Kallaus Keeling, Keeling B. Lewin
9 Administrative Office Management / Kallaus Norman F., Lewis Keeling B.
10 American Conservative Opinion Leaders / Rozell Mark J., Pontuso James F.
11 American Government / Charles V., Hamilton
12 American Government : Reading And Cases / Peter, Woll
13 An Introduction to Southeast Asian Studies / Mohammed Halib and Tim Huxley
14 Analyzing Capital Expenditures : Private And Public Perspectives / Quirin G. David, Wiginton John C.
15 Basic Business Mathematics / Pintel Gerald, Diamond Jay
16 Basic Marketing : A Managerial Approach / McCarthy E. Jerome, Perreault William D.Jr.
17 Basic Statistics For Business & Economics / Lind Douglas A., Marchal William G., Wathen Samuel A.
18 Basic Techncal Mathematics With Calculus / Peter K.F. Kuhfitting
19 Blueprint for A Country Turnaround / Jordy Herve De
20 Breaking the Secretary Barrier / Dight Janet
21 Burma in Revolt : Oqium and Insurgency Since 1948 / Lintner Bertil
22 Business / Griffin Ricky W., Ebert Ronald J.
23 Business / Griffin, Ricky W.
24 Business = A Changing World / Ferrel O.C., Hirt Geoffrey, Ferrell Linda
25 Business Associations and the New Political Economy of Thailand = From Bureaucratic Polity to Liberral Corporatism / Laothamatas Anek
26 Business Communication : Theory Application / Lesikar, Raymond V.
27 Business Computer Systems : Using Application Software / Kroenke David M., McElroy Mary Lee, Chuman James E., Williams Marcia C.
28 Business English and Communication / Marie M., Stewart and Kenneth, Zimmer
29 Business Government and Society : A Managerial Perspective Text and Cases / Steiner George A., Steiner John F.
30 Business Law / Anderson Ronald A.
31 Business Policy and Strategic Management / Glueck William F., Jauch Lawrence R.
32 Business Reseaech for Decision Making / Duane Davis
33 Business Research Methods / Zikmund William G
34 Business Research for ecision Making / Davis Duane, Cosenza Robert M.
35 Business Speaking and Writing / Hugh Fellows and Fusaye Ikeda
36 Business Talk(Thailand) : A Practical English Conversation Guide Specifically Designed for The Thai Business Executive / Liesenborghs Robert
37 CSR ที่แท้ / โสภณ พรโชคชัย
38 Can Gorbachev Change the Soviet Uniom : The International Dimension of Political Reform / Mlynar Zdenek
39 Capital Accumulation in Thailand 1855-1985 / Suehiro Akira
40 Case Problems in International Finance / W. Carl Kester and Timotry A. Luehrman
41 Case Problems in Management Acconting / Barrett M. Edgar, Bruns William J.
42 Cases in Finance / Scott David F. Jr., Martin john D., Petty J. william, Keown Arthur J., Thatcher John G., Graham Sharon S.
43 Cases in International Marketing / Gale Christopher, Borden Nel H.Jr., Jeannet Jean-Pierre
44 Cases in Managerial Finance : Engler George N., Boquist John A.
45 China And Crisis Of the Marxism-Leninism / Michael Franz, Linden Carl, Prybyla Jan, Domes Jurgen
46 Cobol Debugging Diagnostic Manual / Vesely Eric Garrigue
47 College Algebra With Trigonometry / Raymond A. Barnett
48 Competent Expert Systems : A Case Study In Fault Diagnosis / Keravnou E.T., Johnson L.
49 Comprehensive Cobol / Andrew S. Philippakis and Leonard J. Kazmier
50 Computer Architecture And Logic Design / Bartee Thomas C.
51 Computers And Society : Impact / David O., Arnold
52 Concepts and Managerial Applications Cost Accounting / Dyckman Thomas R., Bierman Harold JR., Morse Dale C.
53 Conceptual Schema And Relational Database Design / Nijssen G.M., Halpin T.A.
54 Conflict Regulation / Paul Wehr
55 Consumer Behavior / Hawkins Del I., Best Roger J., Coney Kenneth A.
56 Consumer Behavior / Schiffman Leon G., Kanuk Leslie Lazer
57 Consumer Behavior : Theory and Practice / Walters C. Glenn
58 Consumer Behavior and Marketing Action / Assael Henry
59 Consumer Behavior and Marketing Strategy / Peter J. Paul, Olson Jerry C.
60 Consumer behavior / Engel Jame F., Blackwell Roger D., Miniard Paul W.
61 Contemporary Adverising / Bovee Courtland L., Afens William F.
62 Contemporary Advertising / Bovee Courtland L., Arens William F.
63 Contemporary Business / Boone Louis E., Kurtz David L.
64 Contemporary Cases in Marketing / Talarzyk W. Wayne
65 Contemporary Financial Management / Viscione, Jerry A. and Robert, Gordon S.
66 Contemporary International Relations / Daniel S., Papp
67 Contemporary Personal Finance / McGowan Daniel A.
68 Contentemporary Marketing / Boone Louis E., Kurtz David L.
69 Corbachev's Gamble : The 19th All-Union Party Conference / Baruch A., Hazan
70 Corporate Finance / Ross Stephen A., Westerfield Randolph W.
71 Cost Accounting / Deakin Edward B., Maher Michael W.
72 Cost Accouting = A Managerial Emphasis / Horngren Charles T., Foster George
73 Countries and Concepts : An Introduction to Comparative politics / Roskin Michael G.
74 Creating Public Value : Stateginc Management in Government / Moore Mark H.
75 Data Thery / Jones Peter C., Jones Paul E.Jr.
76 Database Design And ImPlementation / Maciaszek L.A.
77 Demacracy Under Pressure : An Introdution to THe Aerican Political System / Commings Milton C.JR., Wise David
78 Democracy in The Making : American Government and Politics / Burnham Walter Dean
79 Democratization in Southeast and East Asia / Laothamatas, Anek
80 Developing Overseas Managers and Managers Overseas / Paul E. Illman
81 Disconnecting Parties : Managing the Bell System Break-Up An Inside View / Tunstall W. Brooke
82 Discovering Computers 2006 : A Gatway To Information / Shelly Gary B., Cashman Thomas J., Vermaat Misty E.
83 Domestic & Internationnal Banking / Lewis M.K., Davis K.T.
84 Domestic Transporttation : practice, theory, and policy / Sampson Roy J., Farris Martin T., Shrock David L.
85 Dynamics of Dependence : U.S.-Israeli Relations / Sheffer, Gabrie
86 Economic And Socail Survey Of Asia And The Pacific 1990 / United Nations
87 Economics / Hyman David N.
88 Economics : Principles, Problems and Policies / McConnell Campbell R., Brue Stanley L.
89 Effective Bank Product Management : How to Be Profitable in a Competitive Enuironment / Deborah L. Colletti
90 Effective Behavior in Organization : Learning from the Interplay of Cases Concepts and Student Experiences / Allan R. Cohen, Stephen L. Fink, Herman Gadon and Robin D.
91 Effective Recruitment & Selection Practices / Compton Robert L., Nankervis Alan R.
92 Effective Small Business Management / Hodgetts Richard M., Kuratko Donald F.
93 Effective Small Business Management / Scarborough Norman M., Zimmerer Thomas W.
94 Eight Nations : An Introduction To Comparative Politics / Martin W., Slann
95 Emerging Stock Markets : A Complete InVestment Guide To New Markets Around The World / Price Margaret M.
96 Environmental Economics : An Introdution / Barry C. Field
97 Essentials Of Managerial Finance / Weston Fred J., Brigham Eugene F.
98 Essentials of Contemporary Management / Jones Gareth R., George Jennifer M.
99 Essentials of Management / Joseph L. Massie
100 Essentials of Managerial Finance / J. Fred Weston and Eugene F. Brigham
101 Essentials of Marketing / McCarthy E. Jerome, Perreault William D.Jr.
102 Ethnic Chinese as Southeast Asians / Leo Suryadinata
103 Exchange Rate Policies in Developing and Post = Socaillist Countries / Claassen Emil-Maria
104 Expert Systems : Principles and Practice / Alain Bonnet, Jean-Paul Haton, Jean-Michel Truong-Ngoc
105 Financail Institutions Management : Saunders Anthony
106 Finance : Introduction to Institutions Investments and Management / Melicher Ronald W., Norton Edgar A.
107 Financial Accounting / Larson Kermit D., Miller Paul B.W.
108 Financial Accounting / Meigs Walter B., Meigs Robert F.
109 Financial Accounting / Needles Belverd E.Jr.
110 Financial Accounting : An introduction to concepts,methods and Uses / Stickney Clyde P., Weil Roman L.
111 Financial Management / Burton A. Kolb
112 Financial Management : Theory And Practice / Brigham Eugene F., Gapenski Louis C.
113 Financial Management : Theory and Practice / Brigham Eugene F., Ehrhardt Michael C.
114 Financial Management for Decision Marketing / Bierman, Harold and Smidt, Seymour
115 Financial Resource Management For Nonprofit Organizations / Leon Haller
116 Financical Management and Policy / Horne James C. Van
117 Finite Mathematics / Karl J. Smith
118 Fondaantals of Management Science / Turban Efraim, Meredith Jack R.
119 Fortran 77 : A Practical Approach / Wilfred, Rule
120 Foundation of Financial Management / Block, Stanley B. and Hirt, Geoffrey A.
121 Foundations Of Financial Markets And Institutions / Fabozzi Frank J., Modigliani Franco, Ferri Michael G.
122 From Confrontation to Negotiation U.S. Relation Wit Cuba / Bremmer Philip
123 Fundamantals of Management Science / Efraim Turban and Jack R. Meredith
124 Fundamentals Of Corporate Finance / Ross Stephen A., Westerfield Randolph W., Jordan Bradford D.
125 Fundamentals of Insurance / Mehr, Robert I.
126 Fundamentals of Management Science / Turban Efraim, Meredith Jack
127 Fundamentals of Managerial Finance / Neveu, Raymond P.
128 Fundamentals of Marketing / Stantion William J., Etzel Michael J., Walker Bruce J.
129 Fundmantals of Financial Accounting / Welsch Glenn A., Short Daniel G.
130 General Insurance / Bickelhaupt David L.
131 Global Business Today / Hill Charles W.L.
132 Global Guide to International Business / David S. Hoopes
133 Global Marketing = Concepts Straegies Practice Text Readings / Akhter Syed H.
134 Global Marketing Management / Keegan Warren J.
135 Government By The People / Burns Jame MacGregor, Peltason J.W., Cronin Thomas E.
136 Government For The Third American Century / Donald L., Robinson
137 Government In America : People, Politics, And Policy / Robert L., Lineberry
138 Government and Politics in South Asia / Craig Baxter, Yogendra K. Malik, Charles H. Kennedy and Robert C. Oberst
139 Green Markets : The Economics Of Sustainable Development / Arias Oscar
140 Green Taxes and Incentive Policies / Glenn Jenkins and Ranjit Lamech
141 Guide to Staring and Operating a Successful Travel Agency / Stevens Laurence
142 Her own Business : Success secrets of Entrepreneurial Woman / Wilkens Joanne
143 High Technology Marketing Management / Robert A. Rexroad
144 History of Economic Theory / Landreth Harry
145 How to Develop Install and Maintain a Cost Reduction : Produtivity Program / Behan, Raymond J.
146 Human Resource Issues in singapore / Thong Gregory Tin Sin
147 Human Resource Management / Ivancevich John m.
148 Human Resource Management / Mondy R. Wayne, Noe Robert M.
149 Human Resources Management : A Behavioral Systems Approach / Klatt Lawrence A., Murdick Robert G., Schuster Fred E.
150 Human Resources and Personnel Management / Werther William B.Jr., Davis Keith
151 Immigration and U.S. Foreign P0licy / Tucker, Robert W., Keely, Charles B. and Wrigley, Linda
152 Import/Export : A Guide To growth, Profits, and Market Share / Goldsmith Howard R.
153 Information Technology And Computer Application In Public Administration : Issues And Trends / G. David, Garson
154 Inside U.S. Business : A Concise Encyclopedia Of Leading Industries / Mattera Philip
155 Integrating Innovation and Technology Management / Edosomwan Johnson A.
156 Integrating Research : A Guide For Literature Reviews / Cooper Harris M.
157 Interdutory Mathematical Analysis : for Business Economics and the Life and Social Sciences / Ernest F.Jr. Haeussler, Richard S. Paul, Richard Wood
158 Intermediate Microeconomics : A Modern Approach / Varian Hal R.
159 Internation Marketing : A Global Perspective / Dahringer Lee D., Muhlbacher Hans
160 International Accounting Standards 1995 / International Accounting Standards Comittee
161 International Business / Czinkota Michael R., Ronkainen Iikka A., Moffett Michael H.
162 International Business : Environment and Operations / Daniels, John D. and Radebaugh, Lee H.
163 International Business = Introduction and Essentials / Ball Donald A., McCulloch Wendell H.Jr.
164 International Business = Theory and Managerial Applications / Grosse Robert, Kujawa Duane
165 International Dimensions of Marketing / Terpstra Vern
166 International Finance : Management,Markets,and Institutions / Baker James C.
167 International Management / Hodgetts Richard M., Luthans Fred
168 International Marketing / Cateora Philip R.
169 International Marketing / Cateora Philip R.
170 International Marketing Management / Subhash C. Jain
171 International Marketing Strategy / Thorelli, Hans B. and Cavusgil, S. Tamer
172 International Politics On The World Stage / John T., Rourke
173 International Relation : Theories And Evidence / Michael P., Sullivan
174 International Relations / James C., Roberts and Alan J., Rosenblatt
175 Internationnal Marketing / Terpstra Vern, Sarathy Ravi
176 Intro to Business / Dlabay, Burrow, Eggland
177 Introduction to Financial Management / B.J. Campsey and Eugene F. Brigham
178 Introduction to Political Science / Rodee Carlton Clymer, Anderson Totton James, Christol Carl Quimby, Greene Thomas H.
179 Introduction to Systems Analysis and Design / I.T. Hawryszkiewycz
180 Introduction to Time : Series Modeling And Forecasting in Business And Ecovomics / Gaynor Patricia E., Kirkpatrick Rickey C.
181 Introductory Management Science / F.J. Gould, G.D. Eppen and C.P. Schmidt
182 Investments / Jacob, Nancy L. and Pettit, R. Richardson
183 Investments : Analysis And Management Fourth Edition / Francis Jack Clark
184 Investments : Fifth Edition / Sharpe William F., Alexander Gordon J., Bailay Jeffrey V.
185 Invitation To Struggle : Congress,The President And Foreign Policy / Cecil V., Crabb and Pat M., Holt
186 Islamic Economics : A Short History / Ahmed El-Ashker and Rodney Wilson
187 Iternational Money And Debt : Challenges For the World Economy / Dornbusch Rudiger, Marcus Steve
188 Labor Market Economics / Hoffman Saul D.
189 Law For Business / Bruce D., Ficher and Marianne Moody, Jennings
190 Law and The Life Insurance Contract / Greider, Janice E. and Beadles, William T.
191 Leading Change : Overcomming the Ideology of Comfort and the Tyranny of Custom / O Toole James
192 Life Insurance : Theory And Practice / Mehr Robert I.
193 Life Insurance in Estate Planning / James C. Munch
194 Macroeconomic Theory / McCafferty Stephen
195 Macroeconomics : Theory. Performance, and Policy / Hall Robert E.,Taylor John B.
196 Maketing Management : Analysis Planning Implementation and Control / Kotler Philip
197 Maketing Management : Test Item File / Philip Kotler
198 Managememt Policies for Commercail Banks / Crosse Howard D., Hempel George H.
199 Management / Daft Richard L.
200 Management / Griffin, Ricky W.
201 Management Accounting : Concepts for Planning Control Decision Making / Garrison Ray H.
202 Management Accounting : Textand Cases / Anthony Robert N.
203 Management Control Systems : Using Adaptive Systems to Attain Control / Joseph A., Maciariello and Calvin J., Kirby
204 Management Economics : Applied Microeconomice for Decision Making / Maurice S. Charles, Smithson Charles W.
205 Management Information Systems : A Managrial End User Perspective / Jame A. O'Brien
206 Management Information Systems : Conceptual Foundation Structure And Development / Gordon B. Davis and Margrethe H. Olson
207 Management Information Systems : Organization and Technology / Kenneth C. Laudon and Jane P. Laudon
208 Managerial Accounting / Ray H. Garrison
209 Managerial Economics / Salvatore Dominick
210 Managerial economics : Analysis,problems,cases / Truett Lila J., Truett Dale B.
211 Managing Advanced Information Systems / Michael Sager
212 Managing Local Government For Improved Performane : A Practical Approach / Rapp, Brian W. and Patitucci, Frank M.
213 Managing Without Management : A Post-Mnanagement Manifesto for Business Simplicity / Koch Richard, Godden Ian
214 Managing for performance : An introduction to the process of manging / Ivancevich John M., Donnelly James H.Jr., Gibson James L.
215 Markerting For Public and Nonprofit Managements / Lovelock Christopher H., Weinberg Charles B.
216 Marketing : Basic Concepts and Decisions / William M. Pride and O.C. Ferrell
217 Marketing : Principles and Strategy / J. Barry Mason and HaZel F. Ezell
218 Marketing Across Cultures / Usunier Jean-Claude, Lee Julie Anne
219 Marketing Management / Philip Kotler
220 Marketing Management : Analysis Planning Implementtation and Control / Kotler Philip
221 Marketing Management : Instructor's Manual / Kotler Philip, Wrenn W. Bruce, Saliba Slimen J.
222 Marketing Management : Test Item File / Kotler Philip, Griffin Marcha
223 Marketing Research : Measurement and Method / Donald S. Tull and Del I. Hawkins
224 Marketing Research : Tex and Cases / Harper W. Boyd, Ralph Westfall and Stanley F. Stasch
225 Marketing Research Methodogical Foundations / Churchill Gilbert A.Jr.
226 Mastering Organisational Behaviour / Richard Pettinger
227 Mergers,Restructuring And Corporate ConTrol Weston J. Fred, Chung Kwang S., Hoag Susan E.
228 Microeconomics / Hyman David N.
229 Modern English in Action / Henry I. Christ
230 Modern Investhent Theory / Haugen Robert A.
231 Modern Management : Diversity Quality Ethics & The Global Environment / Certo, Samuel C.
232 Money And The Economy / Klein John J.
233 Multinational Business Finance / Eiteman David k., Stonehill Arthur I., Moffett Michael H.
234 Multinational Marketing Management : Case and Readings / Buzzell Robert D., Quelch John A.
235 Nuclear Non-Proliferation / Robert L., Beckman
236 Operation now : Supply Chain Profitability and Performance / Finch Byron J.
237 Operations Management / James B. Dilworth
238 Option and Financial Futures : Valuation and Uses / David A. Dubofsky
239 Organization : structures, processes and outcomes / Hall Richard H.
240 Organization Theory : From Chester Barnard toThe Present and Beyond / Williamson Oliver E.
241 Organizational Behavior / Robbins Stephen P.
242 Organizational Behavior / Schermerhorn John R.JR., Hunt James G., Osborn Richard N.
243 Organizational Behavior : Conceprs Controversies and Applications / Robbins Stephen P.
244 Orgnization Theory and Management : A Macro Approach / Warren B. Brown and Dennis J. Moberg
245 Parametric Estimating For Executives and Estimators / Paul F. Gallagher
246 Pascal : Programming And Problem Solving / Leestma Sanford
247 Pension Planning / Allen Everett T., Melone Joseph J., Rosenbloom Jerry S.
248 Personal Finance / Garman E. Thomas, Forgue Raymond E.
249 Personal Financial Management / Greene, Mark R. and Dince, Robert R.
250 Personnel Management / Gary Dessler
251 Personnel and Human Resource Management / Randall s. Schuler
252 Personnel and Industrial Relations = A Managerial Approach / Miner John B., Miner Mary Green
253 Personnel/Human Resource Management / Heneman III Herbert G., Schwab Donald P., Fossum John A., Dyer Lee D.
254 Political Messianism : The Romantic Phase / Talmon, J.L.
255 Political Parties In America / Robert J., Huckshorn
256 Politics In Its Place : A Study Of Six Ideologies / Gordon, Graham
257 Politics In The American States : A Comparative Analysis / Virginia, Gray, Herbert, Jacob and Kenneth N., Vines
258 Politics Society and Nationality : Inside Gorbachevs Russia / Bialer Seweryn
259 Presidential Parties / John H., Kessel
260 Principes of Corporate Finance / Brealey Richard, Myers Stewart
261 Principles Of Computer Systems / Karam Gerald M., Bryant John C.
262 Principles Of Economics / Mankiw N. Gregory
263 Principles of Financial Management / Gup Benton E.
264 Principles of Insurance / Mehr, Robert I. and Cammack, Emerson
265 Principles of marketing / Kinnear Thomas C., Bernhardt Kenneth L.
266 Problem Solving With Pascal : Algorithm and Program Design / Hugo T. D' Alarcao and Robert F. Sutherland
267 Production And Operations Management / Jay Heizer and Barry Render
268 Production and Operations Management : Manufacturing and Services / Richard B. Chase, Nicholas J. Aquilano and F. Robert Jacobs
269 Programming Language Concepts / Garlo Ghezzi and Mehdi Jazayeri
270 Promotion management / Govoni Norman, Galper Morton, Eng Robert
271 Public Finance / Rosen Harvey S.
272 Public Finance : A Normative Theory / Tresch Richard W.
273 Public Finance In Theory And Practice / Musgrave Richard A., Musgrave Peggy B.
274 Public Management Strategies : Guidelines For Managerial Effectiveness / Barry, Bozeman and Jeffrey D., Straussman
275 Public Relations Cases / Hendric Jerry A., Hayes Darrell C.
276 Public Speaking : Concepts and Skills for a Diverse Society / Clella Jaffe
277 Quantitation Management : An Introduction / Anderson Michel Q., Lievano R.J.
278 Readings and Cases in The Management of New Technology : An Operations Perspective / Noori Hamid, Radford Russell W.
279 Reaings In Introductory Macroeconomics / McClelland Peter D
280 Recent Advances in Corporate Finance / Edward I. Altman and Marti G. Subrahmanyam
281 Recollecting The Future : A View of Businees ThchnoloGy and Innovation in tHe Next 30 Years / Stewart Hugh B.
282 Relational Database Design / Lgor T. Hawryszkiwycz
283 Research Methods for Business : A Skill Building Approach / Sekaran, Uma
284 Resource and Envirnmrntal Management / Bruce Mitchell
285 Sales and Sales Management / Ralph W. Jackson and Robert D. Hisrich
286 Sales force Management : Planning Implementation and Control / Churchill Gilbert A. JR., Ford Neil M., Walker Orville C.JR.
287 Secretarial Procedures abd Administation / Popham Estelle L., Tilton Rita Sloan, Jackson J. Howarh, Hanna J Marshall
288 Selling : Principles and Methods / Pederson Carlton A., Weitz Barton A., Wright Milburn D.
289 Service Management For Compettitive AdvanTage / James A., Fitzsimmons and Mona J., Fitzsimmons
290 Services Marketing : Text and Cases / Steve Baron and Kim Harris
291 Small Business Management Fundamentals / Steinhoff Dan, burgess John F.
292 Social issues in Business : Strategic and Public Policy Perspectives / Luthans Fred, Hodgetts Richard M., Thompson Kenneth R.
293 Software Implementation / Michael, Marcotty
294 Sources of Growth / Elias, Victor J.
295 South Africa : Domestic Crisis and Global Challenge / Kenneth W. Grundy
296 Southeast Asia in the New International Era / Clark D. Neher
297 Starting Amall, Investing Smart : What to do with $5 to $5,000 / Donald R., Nichols
298 State And Local : In An Urban Society / Richard, Bingham
299 State-Building In The Contemporary Third World / Su-Hoon, Lee
300 Statistics : A Tool for Socail Research / Healey Joseph F.
301 Statistics For Business And Economics / Van Matre Joseph G., Gilbreath Glenn H.
302 Strategic Management : An Integrated Approach / Hill Charles W.L., Jones Gareth R.
303 Strategic Management : Competitiveness and Globalization / Hitt Michael A., Ireland R. Duane, Hoskisson Robert E.
304 Strategic Management : Formulation Implementation and Control / Pearce John A., Robinson Richard B.Jr.
305 Strategic Management : Text Tool and Cases for Business Policy / Robert A. Comerford and Dennis W. Callaghan
306 Strategic Management : Text and Cases / Boseman Glenn, Phatak Arvind
307 Strategic Management = Concepts and Cases, Thompson Arthur A.Jr., Strickland A.J.
308 Strategic Management = Formulation and Implementation Concepts and Cases / Byars Lloyd L.
309 Strategic Management and Business Policy = Entering 21st Century Global Sociery / Wheelen Thomas L., Hunger J. David
310 Strategic Management of Technology and Innovation / Burgelman Robert A., Maidique Modesto A.
311 Strategic Managemet : Concepts and Applications / Certo Samuel C., Peter J. Paul
312 Strategic Marketing Keywords / อนุชิต เที่ยวธรรม
313 Strategic Marketing Problems : Cases and Comment / Kerin Roger A., Peterson Pebert A.
314 Strategic Marketing Problems : Cases and Comments / Kerin Roger A., Peterson Robert A.
315 Strategies for Successful Writing / James A. Reinking and Andrew W. Hart
316 Structured Cobol Programming / Nancy, Stern and Robert A., Stern
317 Structuring Expert Systems : Domain, Design,And Development / jay, Liebowitz and Daniel, De Salvo
318 TQM Living Handbook : An Executive Summary / วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล
319 Taking Sides : Clashing Views on Controversial Political Issues / George McKenna and Stanley Feingold
320 TeLevision Prodution / Alan, Wurtzel and Stephen R., Acker
321 Technical Mathematics / Lewis Harry
322 Thailand : Society and Politics / Girling John L.S.
323 The 100 best companies to work for in America / Levering Robert, Moskowitz Milton, Katz Michael
324 The American Nation : A History of the United States Since 1865 / Garraty, John A. and McCaughey, Robert A.
325 The American Republic : Politics, Institutions, And Policies / Charles M., Redenius, David M., Billeaux and Martin W., Slann
326 The Analysis Desing and Implementation of Information Systems / Lucas Henry C.Jr.
327 The Analysis and Use of Financal Statements / White, Cerald L., Sondhi, Ashwinpaul C. and Fried, Dov
328 The Applied Theory Of Price / McCloSkey Donald N.
329 The Art of Writing / Vincent Ryan , Ruggiero
330 The Basic Treaty and the Evolution of East-West German Relations / Ernest D. Plock
331 The Chilean Political Process / Manuel Antonio, Garreton
332 The Complete Canadian Small Business Guide / Douglas A. Gray and Diana Lynn Gray
333 The Dow Jones : Irwin Guide to Financial Modeling / Morris, James R.
334 The Drucker Foundation : The Leader of The Future / Hesselbein Frances, Goldsmith Marshall, Beckhard Richard
335 The Emergence of a Binational Israel : The Second Republic in the Marking / Ilan Prleg and Ofira Seliktar
336 The End of The Nation state : The Rise of Regional Economies / Kenichi Ohmae
337 The Entrepreneurial Family : How to Sustain the Vision and Value in Your Family Business / Roger Fritz
338 The Financial System in the Economy / Peter S. Rose
339 The Financial System in the Economy / Rose, Peter S.
340 The Government and Politics of the Middle East and North Africa / Long David E., Reich Bernard
341 The Human Side of Organizations / Kossen Stan
342 The Koreans: Contemporary Politice and Society / Macdonald Donald Stone
343 The Management Mind : Science and Theory in Policy Decisions / Summer Charles E., OConnell Jeremiah J.
344 The Middle East Since Camp David / Robert O. Freedman
345 The Monetary Process : Essentials of Money and Banking / Marshall Robert H., Swanson Rodney B.
346 The Operating Executives Guide to Profit Planing Tools and Techniques / Woelfel Charles J., Mecimore Charles D.
347 The Politics Of American National Government / David C., Saffell
348 The Politics Of Urban Fiscal Policy / McDonald Terrence J., Ward Sally K.
349 The Portable MBA / Collins Eliza G.C.
350 The Public Sector And The Latin American Crisis / Larrain Felipe, Selowsky Marcelo
351 The Regulatory Environment of Business / James E. Inman
352 The Seven Habits of Highly Effective People / Stephen R. Coney
353 The Soviet Bloc And The Third World : The Political Economy Of East-South Relations / Schulz Brigitte H., Hansen William W.
354 The Soviet Union 1986/1987 : Events, Problems, Perspectives / The Federal Institute For East European And International Studies
355 The Theory of Financial Decision / Haley Charles W., Schall Laewrence D.
356 The Theory of International Trade / James R. Markusen and James R. Melvin
357 The United States Congress : People, Place, And Policy / Charles O., Jones
358 The Wall Street Journal On Management : The Best Of The Manager's Journal / David, Asman and dam, Meyerson
359 The changing environment of business / Starling Grover
360 The rise of Industrial America / Smith, Page
361 This Is PR : The Realities of Public Relations / Doug Newsom, Jady VanSlyke Turk and Dean Kruckeberg
362 Tnternational Management : Managing Across Borders and Cultures / Deresky Helen
363 Toward a Functioning Federalism / David B., Walker
364 Turning Points : creating Strategic Change In Corporation / Fombrun Charles J.
365 Understanding American Politics / Grover, Starling
366 Understanding Business / Nickels, William G., McHugh, James M. and McHugh, Susan M.
367 Understanding Business / William G. Nickels, James M. McHugh and Susan M. McHugh
368 Understanding Human Adjustment : Normal Adaptation Through the Life Cycle / Dougias H. Powell
369 Understanding Human Communication / Ronald B. Adler and George Rondom
370 Understanding The New Economy / Malabre Alfred L.JR.
371 Understanding business / Nickels William G., McHugh James M., McHugh Susan M.
372 Urban Mass Transportation Planning / Black Alan
373 Valuation Measuring And Managing The Value Of Companies / Tom Copeland, Tim Kolier and Jack Murrin
374 Vital Statistics On Congress,1984-1985 Edition / Norman J., Ornstein, Thomas E., Mann, Michael J., Malbin, Allen, Schick and John F., Bibby
375 What Every Supervisor Should Know : The Basics of Supervisory Management / Bittel Lester R.
376 What is Total Quality Control : The Japanese Way / Kaoru Ishikawa
377 Wither The State? : Politics and Public Enterprise in Three Countries / Sharkansky Tra
378 Word/Information Processing : Administration & Office Automation / Walter A. Kleinschrod, Leonard B. Kruk and Hida J. Turner
379 World Politics / Bruce M., Russett and Harvey, Starr
380 กรณีศึกษา Best Proactices การมุ่งเน้นที่ทรัพยากรบุคคล = Human Resource Focus / สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, จัดทำโดย
381 กรณีศึกษาโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม / เสมอ หอมรสสุคนธ์
382 กรณีศึกษาจากฮาร์วาร์ด = Harvard's Casestudy / วิริญบิดร วัฒนา, บรรณาธิการ
383 กระบวนการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทย / รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
384 กระบวนการเกิดผู้นำเพื่อการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาผู้ที่ได้รับรางวัลคนดีศรีสังคมในจังหวัดสงขลา / จิราภรณ์ แซ่หลี
385 กระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อจัดการความขัดแย้งในอุทยานแห่งชาติทะเลบัน จังหวัดสตูล / ณรงค์พล หมึกทอง
386 กระบวนการสร้างความเข้มแข็งให้กับตลาดนัดชุมชนในจังหวัดสงขลา / กุลยาธร ขวัญเพ็ชร
387 กลไกของตลาดการเงิน : ในระบบเศรษฐกิจ / อัญญา ขันธวิทย์, บรรณาธิการ
388 กลยุทธ์การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกระป๋องและฝาโลหะสำหรับผู้ผลิตอาหารทะเลทางภาคใต้ : กรณีศึกษา บริษัท คราวน์ ฟู้ด แพ็คเก็จจิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) / สมมาตร อยู่ประพัฒน์
389 กลยุทธ์การตลาดธุรกิจอุปกรณ์เสริมคอมพิวเตอร์ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา / คมสันต์ เกษตรไพศาลสิน
390 กลยุทธ์การบริหารค่าจ้างเงินเดือน / ประเวศนี มหารัตน์สกุล
391 กลยุทธ์การบริหารธนาคารพาณิชย์ / พรศิริ สุกัณศีล
392 กลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ = Customer Relationship Management / ภาณุ ลิมมานนท์
393 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์การใช้ก๊าซ LPG ในรถยนต์ของสถานีบริการก๊าซ จังหวัดยะลา / นาเดีย สาแม็ง
394 กลยุทธ์การเลือกใช้ การพาณิชย์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของผู้จัดจำหน่ายเพื่อเป็นช่องทางการตลาดในเขต อำเภอเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา / สุมาภรณ์ อนุราช
395 กลยุทธ์การให้บริการของธนาคารธนชาตในระดับสาขา : กรณีศึกษาในจังหวัดสงขลา / แพรวใจ แซ่ตั้ง
396 กลยุทธ์การให้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตสำหรับร้านอินเตอร์เน็ตในเทศบาลนครหาดใหญ่ / นันทวัฒน์ เพชรมณี
397 กลยุทธ์ราคา : แนวทางตัดสินใจเพื่อให้ได้กำไรดีที่สุด = The Strategy & Tactice of Pricing / นาเกิล, โทมัส ที ; สมคิด จาตุศรีพิทักษ์, เรียบเรียง
398 กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา / ชุติมา ลีลาพิริยะ
399 การก่อตัวและกระบวนการประชาสังคม : กรณีศึกษาชุมชนคีรีวง ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช / ชมพูนุช ประจักษ์สุนทร
400 การกำหนดตำแหน่งสนามกอล์ฟปกาสัย คันทรีคลับ เพื่อพัฒนาสู่สนามกอล์ฟนานาชาติ / คเณศ เครือแพทย์
401 การขายกรมธรรน์ประกันชีวิตผ่านช่องทางธนาคารพาณิชย์ : กรณีศึกษาธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในจังหวัดภูเก็ต / หัสยา สุขประเสริฐ
402 การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจ = Business Application Programming / มงคล ควรหาเวช
403 การคลังรัฐบาลและการคลังท้องถิ่น = Government Finance and Local Finance / พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์
404 การค้าระหว่างประเทศ = International Trade / สมพงษ์ เฟื่องอารมณ์
405 การงบประมาณ : หลักทฤษฏีและแนววิเคราะห์เชิงปฏิบัติ / 2544
406 การเงินธุรกิจ / ธงชัย สันติวงษ์ ; ชัยยศ สันติวงษ์, แต่งร่วม
407 การเงินธุรกิจ = Foundations of Finance / คีออน, อาร์เทอร์ เจ, ; โสภณ ฟองเพชร, แปลและเรียบเรียง ; ธัชกร หนุนภักดี, บรรณาธิการบริหาร
408 การจัดการ การตลาด / ธนวรรณ แสงสุวรรณ ; คอทเลอร์, ฟิลลิฟ, แต่ง ; อดิลล่า พงศ์ยี่หล้า, อุไรวรรณ แย้มนิยม, ยุทธนา ธรรมเจริญ, ยงยุทธ ฟูพงศ์ศิริพันธ์, แปลและเรียบเรียงร่วม
409 การจัดการการเงิน = Financial Management / ธนิดา จิตร์น้อมรัตน์
410 การจัดการเชิงกลยุทธ์ = Strategic Management / ไพโรจน์ ปิยะวงศ์วัฒนา
411 การจัดการเชิงปริมาณสำหรับนักบริหาร / อัจฉรา จันทร์ฉาย
412 การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ = Supply Chain and Logistics Management / แลมเบร์ต, เดาก์กัส เอ็ม ; สตอกส์, เจมส์ อาร์, เอวแรม, ลิซา เอ็ม, แต่งร่วม ; กมลชนก สุทะวาทนฤพุฒิ, แปลและเรียบเรียง ; ศลิษา ภมรสถิตย์, จักรกฤษณ์ ดวงพัสตราม, แปลและเรียบเรียงร่วม
413 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ / สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย
414 การจัดการฝึกอบรม สำหรับโรงานอุตสาหกรรมยางพาราในจังหวัดสงขลาภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 / ผกามาส กิจจำนงค์
415 การตรวจนิเทศและติดตามผล : การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลกระทรวงมหาดไทย / สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, จัดทำโดย
416 การตลาดสำหรับการบริการ แนวคิดและกลยุทธ์ = Servicer Marketing Concepts and Strategies / ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา
417 การบริหารกลยุทธ์ / เสนาะ ติเยาว์
418 การบริหารการเงิน 1 = Financial Management I / ทิพย์วรรณ เรืองกิตติสกุล
419 การบริหารการเดินทางเรือพาณิชย์ / วชิราภรณ์ จันทร์โพธิ์มาศ
420 การบริหารการตลาดยุคใหม่ / ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ; ปริญ ลักษิตานนท์, สุภร เสรีรัตน์, องอาจ ปทะวานิช, แต่งร่วม
421 การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของผู้บริหาร ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในจังหวัดสงขลา / อนุชา จงจิตต์
422 การบริหารค่าจ้างและเงินเดือน / เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ
423 การบริหารค่าตอบแทน (หน่วยที่ 1-8) = Compensation Administration / สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย
424 การบริหารค่าตอบแทน = Compensation Management / กิ่งพร ทองใบ
425 การบริหารโครงการ / สุพจน์ โกวิทยา
426 การบริหารโครงการและการศึกษาความเป็นไปได้ = Project Management and Feasibility Study / ฐาปนา ฉิ่นไพศาล ; อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ, แต่งร่วม
427 การบริหารงานคลังรัฐบาล เล่ม 3 : การบริหารงานคลังรัฐบาล จุลภาค 1 / พนม ทินกร ณ อยุธยา
428 การบริหารงานบุคคลภาครัฐ / สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย
429 การบริหารงานบุคคลภาครัฐ / สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย
430 การบริหารเชิงกลยุทธ์ : แนวคิดและกรณีศึกษา = Strategic Management / อดุลย์ จาตุรงคกุล
431 การบริหารเชิงกลยุทธ์ = STRATEGIC MANAGEMENT / สมยศ นาวีการ
432 การบริหารเชิงกลยุทธ์ แนวคิด และกรณ์ศึกษา = Strategic Management / อดุลย์ จาตุรงคกุล
433 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ : Human Resource Management / จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์
434 การบริหารระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ / ชัยยศ สันติวงษ์ ; นิตยา เจรียงประเสริฐ, แต่งร่วม
435 การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบและการบริหารการพัฒนา (หน่วยที่1-7) = Comparative Public Administration and Development Administration / สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย
436 การบริหารราชการไทย (หน่วยที่ 9-15) = Thai Public Administration / สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย
437 การบริหารองค์กรไม่แสวงหากำไร : หลักการและการปฏิบัติ = Managing the Non-Profit Organization : Principles and Practices / โดย Drucker, Perter F. ; มยุรี อนุมานราชธน, แปลและเรียบเรียง
438 การบัญชีขั้นกลาง 2 = Intermediate Accounting II / พจนีย์ ลัภกิตโร
439 การบัญชีบริหาร / สุปราณี ศุกระเศรณี ; ศุภสิน สุริยะ, อำนาจ รัตนสุวรรณ, อรรถพล ตริตานนท์, แต่งร่วม
440 การบัญชีบริหาร = Managerial Accounting / วันฤดี สุขสงวน ; ธารินี พงศ์สุพัฒน์ และ นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ, แต่งร่วม
441 การบัญชีเพื่อการจัดการ สำหรับเจ้าของกิจการและผู้บริหารที่มิใช่นักบัญชี= Managerial Accounting / ศรีสุดา ธีระกาญจน์
442 การปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพนักงานธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) สาขาภาคใต้ / สุธาวิทย์ นวลชื่น
443 การประกันภัยในอุตสาหกรรมขนส่งสินค้าและบริการโลจิสติกส์ / ประมวล จันทร์ชีวะ
444 การประเมินความก้าวหน้าของการกระจายอำนาจในประเทศไทย : กรณีศึกษาองค์กรปกครองท้องถิ่นในภาคใต้ / จุฬาลักษณ์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ ; อาทร คุระวรรณ, กมล ส่งวัฒนา, ณรงค์ บุญสวยขวัญ, แต่งร่วม
445 การประเมินผล การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ : กรณีศึกษาสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข / สุริยะ วงศ์คงคาเทพ ; อัฏฐพร หิรัญพฤกษ์, นิกาพรรณ สุวรรณนาก, สุนีย์ โยคะกุล, แต่งร่วม
446 การประเมินผลการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง / อติรส หยงสตาร์
447 การประเมินผลการปฏิบัติงาน / อลงกรณ์ มีสุทธา ; สมิต สัชฌุกร, แต่งร่วม
448 การประเมินผลโครงการฝึกอบรมทุนปิโตรเลียมของบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด / อังสินี ฤทธิภักดี
449 การประยุกต์ใช้ Balanced Scorecard ในการประเมินผลการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด / ขวัญใจ กาญจนประพันธ์
450 การประยุกต์ใช้การจัดการความรู้ของฝ่ายนำเข้าส่งออกในบริษัทผู้ผลิตและส่งออกยางพาราในภาคใต้ : กรณีศึกษา บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) / ศศิกานต์ งามสนะ
451 การปรับตัวของธุรกิจส่งออกอันเนื่องจากนโยบาย JTEPA : กรณีศึกษากลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมส่งออกอาหารทะเลบรรจุ/ทะเลแช่แข็ง ในเขตอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา / กฤษฎาพร ชุมปรางค์
452 การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการปฏิบัติตามการพัฒนาระบบราชการ : กรณีศึกษาเฉพาะหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทยในจังหวัดสงขลา / สมชาติ ฤทธิ์คำรพ
453 การเปรียบเทียบต้นทุนการศึกษารายหัวในการผลิตนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงระหว่างสาขาการบัญชี การตลาด การโรงแรม และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ : กรณีศึกษาโรงเรียนพาณิชยการหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา / ปทุมพร ชดช้อย
454 การเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างการลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุนกับกองทุนรวมตราสารหนี้ในสภาวะอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน : กรณีศึกษา กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 และกองทุนเปิดเค หุ้นกู้ / พีระพัฒน์ เขมะภาตะพันธ์
455 การผสมผสานความรู้ความท้าทายของนักบัญชี = Integrated Knowledge Challenges for Accountants / ดนุชา คุณพนิชกิจ
456 การพนักงานสัมพันธ์ (หน่วยที่ 8-15) = Employee Relations / สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย
457 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ = Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle Theory to Practice / ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งชาติ, จัดทำโดย
458 การพัฒนาดัชนีวัดคุณภาพด้านการจัดซื้อจัดหา โดยสอดคล้องกับระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 : 2000 กรณีศึกษาบริษัทเวทเธอร์ฟอร์ด เคเอสพี จำกัด (สาขาสงขลา)
459 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ / สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย
460 การพัฒนาบุคลิกภาพ = Personality Development / สถิต วงศ์สวรรค์
461 การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในกิจกรรมป้องกันเอดส์ระหว่างเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองและเยาวชน ชุมชนแห่งหนึ่ง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา / นิจฉรา หัสมาน
462 การพัฒนาองค์การ = Organization Development / สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย
463 การพัฒนาองค์การ (หน่วยที่ 1-7) = Organization Development / สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย
464 การภาษีอากร / สมคิด บางโม
465 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลตภัณฑ์ เขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎ์ธานี / ศศิธร คงแป้น
466 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล / ธัญญา ผลอนันต์
467 การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมสำหรับการวิจัย / ศิริชัย กาญจนวาสี ; ทวีวัฒน์ ปิตินนท์, ดิเรก ศรีสุโข, แต่งร่วม
468 การวางนโยบาย โครงการและการบริหารโครงการ (หน่วยที่ 1-7) = Policy Project and Project Management / สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย
469 การวางนโยบาย โครงการและการบริหารโครงการ (หน่วยที่ 8-15) = Policy Project and Project Management / สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย
470 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ = Startegic Planning / ธงชัย สันติวงษ์
471 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ = Startegic Planning / ธงชัย สันติวงษ์
472 การวางแผนบุคลากร การกำหนดตำแหน่งงาน การสรรหาและการเลือกสรร / สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย
473 การวางแผนและการวิเคราะห์โครงการ = Project Planning and Analysis / ประสิทธิ์ ตงยิ่งศิริ
474 การวางแผนและการวิเคราะห์โครงการ = Project Planning and Analysis / ประสิทธิ์ ตงยิ่งศิริ
475 การวิเคราะห์งบการเงิน / ธงชัย สันติวงษ์ ; ชัยยศ สันติวงษ์, แต่งร่วม
476 การวิเคราะห์งบการเงินและการกำหนดค่าของอุตสาหกรรมเฉลี่ยของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ / ปฐมพงษ์ ชีววิภาส
477 การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการกำหนดความต้องการใช้ปลาหลังเขียวในการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง : กรณีศึกษา บริษัท ทรอปิคอล แคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) / โสฬส เอมเอก
478 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเครื่องมือทางเทคนิคสำหรับการคาดคะเนราคาหลักทรัพย์กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / ชนินทร์ ชดช้อย
479 การวิเคราะห์โอกาสและศักยภาพของบูติคโฮเต็ล ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ / เนาวรัตน์ ทองไหม
480 การศึกษาการยอมรับระบบงานใหม่ของพนักงานในองค์กร : กรณีศึกษาการนำระบบงาน SAP มาใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา / มาโนชญ์ ไชยอัษฎาพร
481 การศึกษาความเป็นไปได้ของ E-commerce สำหรับสินค้าที่มีการขยายตัวและหดตัวรวดเร็วในวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ : กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์ท้าวจตุคามรามเทพ / ประกาศิต มณีนวล
482 การศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจร้านนมสดสมัยใหม่ ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา / เกรียงศักดิ์ พินัยกุล
483 การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในธุรกิจขายตรงหลายชั้นของบริษัท แด็กซิน(ประเทศไทย)จำกัด / กำพล พร้อมมูล
484 การศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างระบบ TPM ของอุตสาหกรรมถุงมือยางทางการแพทย์ : กรณีศึกษา บริษัท สยามเซมเพอร์เมต จำกัด
485 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง Set 50 Index Futures กับ Set Index เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุนในหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / เฉลิมศักดิ์ เรืองรัตนพงศ์
486 การศึกษาคุณค่าตราสินค้า "ทีซีบี" ของผลิตภัณฑ์ปลาแมกเคอเรลในซอสมะเขือเทศบรรจุกระป๋องในพื้นที่จังหวัดสงขลา / รังสันต์ จรูญวรรธนะ
487 การศึกษาเงื่อนไขสินเชื่อที่เป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม : ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาสงขลา / กำเอก อัศวดารากร
488 การศึกษาต้นทุนต่อหน่วยงานการให้บริการทดสอบคุณภาพน้ำของศูนย์ปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / พัณณ์ชิตา ทัพพ์วรางค์กูล
489 การศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันในการส่งออกปลาทูน่าประป๋องของผู้ประกอบการจังหวัดสงขลาในตลาดสหรัฐอเมริกา / วรรณนิภา รุจิประภากร
490 การศึกษาระบบปฏิบัติการภายในโรงแรมเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติธรรมชาติ : กรณีศึกษาของโรงแรมหาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต / ประสาร พราห์มทอง
491 การศึกษารูปแบบธุรกิจการเลือกซื้อบ้านมือสองของผู้ประกอบการ เพื่อนำมาจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคในเขตอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา / สิรภพ โชติยาธนากูล
492 การสรรหาแรงงานผลิตโดยคนขับรถกระบะบรรทุกผู้โดยสาร สำหรับอุตสาหกรรมอาหารทะเลในจังหวัดสงขลา / อดุล ชุมประมาณ
493 การสื่อสารในองค์การ / เสนาะ ติเยาว์
494 แกตต์และองค์การการค้าโลก = World Trade Organization / ทัชชมัย ฤกษะสุต
495 ขบวนการประชาสังคมไทย : ความเคลื่อนไหวภาคพลเมือง / อนุชาติ พวงสำลี ; กฤตยา อาชาวนิจกุล, บรรณาธิการร่วม
496 ขอบข่ายและวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ (หน่วยที่ 1-8) = Scope and Research Method in Public Administration / สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย
497 ขอบข่ายและวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ / สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย
498 ข้อมูลสถิติการซื้อขายหลักทรัพย์ ปี2547 = Fact Book 2005 / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, จักทำโดย
499 ข้อร้องเรียนและแนวทางในการแก้ไขเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า ในการใช้บริการภาคพื้น บริษัทไทยแอร์เอเชียจำกัด สาขาหาดใหญ่ / มณีนุช ทองนวลเลิศ
500 ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพของหน่วยงานภาครัฐ : กรณีศึกษาสำนักทะเบียนอำเภอ ในจังหวัดสงขลา / วิภาพร ราชฤทธิ์
501 เขย่า Balance Scorecard แล้วลงมือทำ ทีละขั้นตอน ตลอดแนว : การเชื่อมโยงกับแผนงาน/โครงการ, งบประมาณแบบ SPBB:MTEF, การควบคุมกลยุทธ์ด้วยการมองเห็น / วีระเดช เชื้อนาม
502 คนต่างด้าวในประเทศไทยคือใครบ้าง? มีจำนวนเท่าไร? ระบบฐานข้อมูลแบบไหนคือคำตอบ? / กฤตยา อาชวนิจกุล ; มนตรี จงพูนผล, เสถียร ก่อเกียรติตระกูล, เสนีย์ พิมลศิริ, เฉลิมพล จินตรัตน์ และคณะ, แต่งร่วม
503 ความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อการบริหารงานองค์การของสำนักงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ใน 6 แขวงยุทธศาสตร์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / แก้วอุทร ลุนแสงจันทร์
504 ความคุ้มค่าของการใช้รถยนต์เอกซเรย์ในการตรวจสอบรถยนต์บรรทุกสินค้าหรือยานพาหนะอื่น ๆ : กรณีศึกษา : ด่านตรวจปราณบุรี / ฉัตรพงศ์ จุ้ยสถิตย์
505 ความตกลงการค้าเสรี ไทย-นิวซีแลนด์ = Thailand-New Zealand Closer Economic Partnership / โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, กระทรวงพาณิชย์
506 ความตกลงการค้าเสรี ไทย-ออสเตรเลีย = Thailand-Australia Free Trade Agreement / กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, จัดทำโดย
507 ความตกลงการค้าเสรี ไทย-อินเดีย ก้าวแรกของการเปิกการค้าเสรี : สินค้าเร่งลดภาษีกลุ่มแรก 82 รายการ = Thailand-India Free Trade Agreement / กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, จัดทำโดย
508 ความต้องการของประชาชนต่อคุณลักษณะของผุ้นำท้องถิ่น : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดสงขลา / นพวัลภ์ คงคาลิหมีน
509 ความพึงพอใจของพนักงานในการปฏิบัติงาน : กรณีศึกษาโรงแรมเชอราตัน แกรนต์ ลากูน่า ภูเก็ต / รุ่งกานต์ การะเกศ
510 ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ในจังหวัดภูเก็ต / วัชราพรรณ กาญจนะ
511 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสาขา ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)ในเขตจังหวัดสงขลา / ธีรวรรณ ตันตระรุ่งโรจน์
512 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกัยการบริหาร = Introduction to Adminictration / สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย
513 ความสนใจของลูกค้าและนายจ้างในการตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : กรณีศึกษา วู้ดเวอร์ค ยูไนเต็ด จำกัด / นฤมล รัตนแก้ว
514 ความสัมพันระหว่างแรงงานไทยแรงงานต่างด้าว และหัวหน้างานในบริษัทแปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด / ศิริชัย อติวัฒนานนท์
515 คัมภีร์ = Manager, CEO, Boss, Leader Executive / ธีรภัทร อัศวชัยคิน, เรียบเรียง
516 คำแนะนำการยื่นแบบแสดงรายการแลการชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล / กรมสรรพากร
517 คำอธบายกฎหมายปกครอง : หลักกฎหมายปกครอง คดีปกครอง วิธีพิจารณาคดีปกครอง / ถาวร เกียรติทับทิว
518 คำอธบายกฏหมายปกครอง : หลักกฏหมายปกครอง คดีปกครอง วิธีพิจารณาคดีปกครอง / ถาวร เกียรติทับทิว
519 คิดใหม่ = Re-imagine / ปีเตอร์ส, ทอม ; วีรจิต กลัมพะสุต และคณะ, แปล
520 คุณภาพการบริการและยุทธวิธีการรักษาลูกค้าสำหรับกลุ่มผู้รับบริการสิทธิ์ประกันในโรงพยาบาลเอกชน : กรณีศึกษาโรงพยาบาลศิครินทร์หาดใหญ่ / สุวาที แซ่ลิ่ม
521 คุณภาพการให้บริการของธุรกิจที่ให้บริการเช่าซื้อรถยนต์ในจังหวัดสงขลา / สุภา ปานะบุตร
522 คุณภาพการให้บริการและการรักษาลูกค้าประเภทตัวแทนจำหน่ายในธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปแช่แข็งในจังหวัดสงขลา : กรณีศึกษาบริษัท พี.เอฟ.พี.เทรดดิ้ง จำกัด / ศิริชัย คำศรี
523 คุณภาพชีวิตการทำงานของครูกลุ่มโรงเรียนเอกชนเครือข่ายที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสงขลา เขต 2 / เกียรติศักดิ์ ศรีเทียม
524 คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานรายได้ วิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / ภัสสร ทองโฉมศรี
525 คุณภาพบริการและการพัฒนาสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ ของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา : กรณีศึกษาบริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จำกัด สาขาหาดใหญ่ / วชิรพงษ์ วรพงศ์พัฒนา
526 คุณภาพและกลยุทธ์การให้บริการของบริษัททีโอที จำกัด(มหาชน)สำหรับลูกค้าองค์กร : กรณีศึกษา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา / สุดหทัย ลับกฤชคม
527 คู่มือการใช้โปรแกรม SPSS เวอร์ชั่น 12 สำหรับ Windows / ประกายรัตน์ สุวรรณ
528 คู่มือการใช้มูลการคลังของประเทศไทย / ยุววรรณ รัฐกุล
529 คู่มือและแนวข้อสอบเข้าศึกษาต่อปริญญาโท : ความรู้ทั่วไปทางบริหารธุรกิจ = GMAT / อนุสรณ์ สรพรหม และคณะ
530 คู่มือสอน ความรู้เรื่องตราสารหนี้ = Handbook for Bond Market Fundamental / สำนักงานบริการหนี้สารธารณะ และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, จัดทำโดย
531 โครงการการเรียนรู้ด้วยตนเอง บัญชีการเงินเบื้องต้น / สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงิน, จัดทำโดย
532 โครงการเรียนรู้ด้วยตัวเอง : พฤติกรรมในองค์การ / สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย, จัดทำโดย
533 โครงการลงทุนเพื่อสังคม = Social Investment Oroject / สำนักบริหารสาธารณะ, จัดทำโดย
534 งบประมาณโดยสังเขป : ประจำปีงบประมาณ 2541 / สำนักงบประมาณ, สำนักนายกรัฐมนตรี
535 จริยธรรม : แนวคิด รูปแบบการส่งเสริมจริยธรรมองค์กรในแนวพฤติกรรมศาสตร์ / ธนิษฎ์ชัย นาคะสุวรรณ
536 จากฟ้า...สู่ดิน เล่ม 11 / สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, จัดทำโดย
537 จากฟ้า...สู่ดิน เล่ม 6 / คณะอนุกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ, จัดทำโดย
538 ทฤษฎีบุคลิกภาพและการปรับตัว / นพมาศ อุ้งพระ (ธีรเวคิน)
539 ทฤษฎีองค์การ : แนวการศึกษาเชิงบูรณาการ / นิตยา เงินประเสริฐศรี
540 ทฤษฏีองค์การสาธารณะ / พิทยา บวรวัฒนา
541 ทัศนคติของผุ้ประกอบการร้านยาในจังหวัดภูเก็ตที่มีต่อมาตรฐานร้านยาคุณภาพ / ณรรฐวรรณ คูชัมภู
542 ทัศนคติของผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ : ศึกษาผู้ใช้บริการเครือข่ายเอไอเอส ดีแทค และทรูมูฟ ในจังหวัดภูเก็ต / นัฏพงศ์ ทองรัตน์
543 ทัศนคติของผู้ใช้โรงพยาบาลในจังหวัดภูเก็ต / รัขนียา ฉันทธรรมวงศ์
544 ทัศนคติของลูกค้าต่อกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดของร้านขายยาในจังหวัดภูเก็ต / สุจิรา ตันติวิระพงษ์
545 ทัศนคติต่อการทำประกันชีวิตของคนวัยทำงานในจังหวัดภูเก็ต / ปริชมน งามสกุล
546 ธุรกิจอาหารสุนัขสำเร็จรูปในเขตอำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต / สินีลาภิศ ธีรพิทยานนท์
547 นโยบายสาธารณะและการวางแผน (หน่วยที่ 1-7) = Public Policy and Planning / สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย
548 นโยบายสาธารณะและการวางแผน / สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย
549 แนวคิดและปรากฏการณ์ด้านแรงงาน / สุรพล ปธานวนิช
550 แนวคิดและหลักการจัดการในองค์การสาธารณะ = Concept and Principles of Public Organaization Management / สมพร เฟื่องจันทร์
551 แนวทางการปฏิบัติการตรวจสอบภายใน / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, จัดทำโดย
552 แนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้บริการผู้ป่วยของโรงพยาบาลสะบ้าย้อย / สรรเสริญ อุ้ยเอ้ง
553 แนวทางตัดสินใจเพื่อให้ได้กำไรดีที่สุด กลยุทธ์ราคา = The Strategy & Tactice of Pricing / นาเกิล, โทมัส ที ; สมคิด จาตุศรีพิทักษ์, เรียบเรียง
554 ในหลวงกับประชาชน : 45 ปี สถานีวิทยุ อ.ส. พระราชวังดุสิต / ธนาคารออมสิน, จัดทำโดย
555 ในหลวงของเรา เล่ม 2 / สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, จัดทำโดย
556 บทบาทของมัสยิดในกระบวนการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเมือง : กรณีศึกษาจังหวัดนราธิวาส / มารุยูกี รานิง
557 บทบาทหน่วยงานภาครัฐในการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช / อุมาพร กาญจนคลอด
558 ประชากรและสังคม 2548 : ประชากรของประเทศไทย ณ พ.ศ.2548 / กฤตยา อาชวนิจกุล ; ปราโมทย์ ประสาทกุล, บรรณาธิการร่วม
559 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : โอกาสทางการค้าและการลงทุนของไทย / กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, กระทรวงพาณิชย์
560 ประชารัฐกับการเปลี่ยนแปลง / ชัยอนันต์ สมุทวณิช
561 ประมวลกฏหมายและระเบียบการคลัง / บัญชีกลาง, กรม
562 ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ 2539 / ชุติมา สัจกุล
563 ประวัติศาสตร์เมืองสงขลา / ศรีสมร ศรีเบญจพลางกูร
564 ประวัติศาสตร์อารยธรรมภาคใต้ : แหล่งประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย / ประทุม ชุมเพ็งพันธุ์
565 ประสิทธิภาพของแบบจำลองการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญด้วยวิธีการคิดกระแสเงินสดอิสระของบริษัท : กรณีศึกษา บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตเลียม จำกัด(มหาชน) / ยุทธนา ลิขิตกำจร
566 ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ : รวมหลักเกณฑ์ ระเบียบ กฎหมายและคำพิพากษาฎีกา (พ.ศ. 2541-2549) = Corporate Debt Restructuring in Thailand : Frameworks, Regulations, Law and Judicial Precedent (1998-2006) / โดยคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (คปน.), ธนาคารแห่งประเทศไทย ; ทำนอง ดาศรี, บรรณาธิการ
567 ปัจจัยจูงใจการทำงานของพนักงานสปา : กรณีศึกษาเลพังสปาภูเก็ต / ธธินี วงษ์ชนะ
568 ปัจจัยเชิงโครงการสร้างที่มีผลต่อความยากจน / ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา ; สุรีย์พร พันพึ่ง, รัชพันธุ์ เชยจิตร, แต่งร่วม
569 ปัจจัยด้านความปลอดภัยและมาตรการป้องกันอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ในจังหวัดภูเก็ต / อำพล จันทกูล
570 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกโรงเรียนนานาชาติของผู้ปกครองในจังหวัดภูเก็ต / ปรางทิพย์ ยุพา
571 ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ท.ศ.ท. คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) : ศึกษาเฉพาะกรณี จังหวัดกระบี่ ตรัง และนครศรีธรรมราช
572 ปัจจัยที่มีผลต่อแนวทางการบริหารองค์กรในรูปแบบสำนักงานเสมือนจริง : กรณีศึกษาบริษัทชลัมเบอร์เจอร์ โอเวอร์ซีส์ เอส เอ จำกัด (สาขาสงขลา) / รจนาภรณ์ ปรีชา
573 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของลูกค้าในการเลือกมาใช้บริการกับธนาคารธนชาต ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต / อาทิตย์ ภิรมย์
574 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการธำรงอยู่ของพนักงานประจำในโรงพยาบาล : กรณีศึกษาโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต / จินดา ชวบูรณะพิทักษ์
575 ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการซื้อห้องพักโรงแรมจังหวัดภูเก็ตผ่านเว็บไซต์ / ทันตินี สุขาพันธุ์
576 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกทำธุรกรรมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (M-Commerce) ของผู้ใช้บริการระบบ AIS ในจังหวัดภูเก็ต / สุทธินี กุลรังษี
577 ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ : กรณีศึกษาธนาคารออมสินเขตสงขลา 2
578 ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในธุรกิจโรงแรมบนเกาะราชาใหญ่ จังหวัดภูเก็ต / อุมาริน ตันทวีวงศ์
579 ปัญหาและอุปสรรคของการประสานความร่วมมือของหน่วยงานราชการภายในจังหวัด ภายใต้การบริหารแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา : กรณีศึกษาจังหวัดนราธิวาส / วรางคณา นพฤทธิ์
580 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน : กรณีศึกษา จังหวัดสุราษฎ์ธานี ประกาศิต มณีนวล
581 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดยะลา / อาริยา สิทธิวรรณวงศ์
582 ปัญหาและอุปสรรคในการปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าชุดปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูธร จังหวัดยะลา / สุนทรีพรรณ กำปั่นทอง
583 ปัญหาและแอุปสรรคในกระบวนการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดยะลา / พิชญา ชูเพชร
584 เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนจากดอกเบี้ยในตราสารหนี้ภาคเอกชน : กรณีศึกษาเปรียบเทียบเฉพาะตราสารหนี้ภาคเอกชนกลุ่มพลังงาน กลุ่มธนาคารพาณิชย์ กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มสถาบันการเงิน / ปรีดาภรณ์ เรืองสุวรรณ
585 ผลกระทบของการพัฒนาการท่องเที่ยวต่อชุมชนท้องถิ่น : กรณีศึกษาชุมชนตำบลกะรน / ชุติมา กำลัง
586 ผลกระทบของการพัฒนาการท่องเที่ยวต่อชุมชนท้องถิ่น : กรณีศึกษาชุมชนตำบลเชิงทะเล / วริษา ตันติสุทธิเวท
587 ผลกระทบของการพัฒนาการท่องเที่ยวต่อชุมชนท้องถิ่น : กรณีศึกษาชุมชนป่าตอง / ทศพร เกษมภักดี
588 แผนการเงินส่วนบุคคล : กรณีศึกษาโครงการประกันชีวิตเปี่ยมสุขของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ / อรรจน์ภัค แสงกระจ่าง
589 แผนการตลาดสไปรูลินาสดในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา / อโณทัย เพชรมณี
590 แผนปฏิบัติการ 21 เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน / มานพ เมฆประยูรทอง, แปล ;ไมเคิล, เกียติง, แต่ง
591 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 พ.ศ.2545-2549 / ชาชิวัฒน์ ศรีแก้ว
592 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านพรุกับความต้องการของประชาชน / วันวิสา หนูหอม
593 ฝ่าวิกฤตด้วยพลังชุมชน / นิติยาภรณ์ หิรัญนิรมล
594 พฟติกรรมและวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานแผนกซัพพลายเชน : กรณีศึกษา ศูนย์ปฏิบัติการสงขลา บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด / อรทัย หอมชื่นใจ
595 พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 ล้ำ พ.ศ. 2550 / วิสูตร ธนไชยวิวัฒน์
596 พฤติกรรมการใช้โทรศัพย์มือถือของประชากร ช่วงอายุระหว่าง 15-25 ปี ในอำเภอหาดใหญ่ / คมสันต์ ขวัญฤกษ์
597 พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวไทยในจังหวัดภูเก็ต / กาญจนา รัตนปทุมวงศ์
598 พฤติกรรมและความพึงพอใจของการใช้บัตรเครดิตของบุคคลทั่วไปในอำเภอเมือง จังหวัดตรัง / อารีรัตน์ ตรังค์เอื้อสันติ
599 พฤติกรรมองค์การ : ทฤษฎีและการประยุกต์ / สร้อยตระกูล(ติวยานนท์) อรรถมานะ
600 พฤติกรรมองค์การ = Organizational Behavior/ พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์
601 ภาพลักษณ์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ในสายตาของประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ต / ณัฏฐิกา มาศโอสถ
602 ภาวะผู้นำและการจูงใจ = Leadership and Motivation / พรนพ พุกกะพันธุ์
603 มนุษยสัมพันธ์กับการบริหาร : ศิลปะในการครองใจคน เคล็ดลับความสำเร็จของผู้บริหาร / ทองทิพภา วิริยะพันธุ์
604 มะเร็งแห่งชีวิต / สาทิส อินทรกำแหง
605 เมธีวิจัยอาวุโส สกว.2547-2548 = TRF Senior Research Scholar 2004-2005 / สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, จัดทำโดย
606 รศ.620 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ = Human Resource Management / ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน
607 ระบบข้อมูลของจังหวัดเพื่อการบริหารและจัดสรรงบประมาณ / ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ และคณะ
608 ระบบจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในจังหวัดภูเก็ต / ธาริณี แซ่อ่อง
609 ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ของคลังสินค้าธุรกิจจำหน่ายอะไหล่จักรยานยนต์ กรณีศึกษา : ร้านฮินการช่าง
610 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ = Research Methodology / มนัส สุวรรณ
611 รัฐกับการปรับเปลี่ยนนโยบายเอดส์และอนามัยเจริญพันธุ์ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ / กฤติยา อาชวนิจกุล
612 รายงานการวิจัย การติดตามผลกระทบของการสูบบุหรี่ต่อสุขภาพระยะที่ 1การสำรวจข้อมูลพื้นฐานใน อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุ Health Consequences of Smoking A Baseline Survery in Tha Muang District, Kanchanaburi Province / บุปผา ศิริรัศมี
613 รายงานการสัมมนาทางวิชาการ เรื่องบทเรียนจากรัฐธรรมนูญธรรมนูญต่างประเทศต่อการปฏิรูปการเมืองไทย / คณะกรรมการสถาบันวิจัยแห่งชาติสาขานิติศาสตร์, จัดทำโดย
614 รู้ทันทักษิณ / เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง, บรรณาธิการ
615 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น = Japan-Thailand Economic Partnership Agreement / กระทรวงการต่างประเทศ, จัดพิมพ์
616 โลก รัฐ ท้องถิ่นในศตวรรษที่ 21 : การประทะทางารยธรรม ธรรมาภิบาล และท้องถิ่นนิยม / คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติสาขารัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์, จัดทำโดย
617 โลกภายใต้เงามืด ก่อนและหลังการรุกรานอิรัก = THe World under the shadow of Iraq War / กนกพรรณ อยู่ชา
618 วรรณกรรมท้องถิ่นอีสาน / พรทิพย์ ซังธาดา
619 วัฒนธรรมตาลโตนด : กระบวนการสร้างชุมชนเข็มแข็ง / พรรณิภา โสตถิพันธุ์ ; สอาด สินไชย, ทวิช ปริศวงศ์, สมปอง ยอดมณี, ไพฑูรย์ ศิริรักษ์, พรชัย ศรีไพบูลย์, แต่งร่วม
620 วาระแห่งทศวรรษ แนวคิดในการบริหารจัดการ เพื่อชัยชนะและความสำเร็จในโลกปัจจุบัน = The Agenda What Every Business Must Do To Dominate The Decade / แฮมเมอร์, ไมเคิล ; อนุวัฒน์ ทรัพย์พืชผล, แปล
621 วิเคราะห์ต้นทุนดำเนินการต่อครั้งการให้บริการผู้ป่วยนอก ภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพ ล้วนหน้า "30 บาท รักษาทุกโรค" ของโรงพยาบาลรัษฎา จ.ตรัง / เบ็ญจวรรณ มากเพ็ง
622 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ในการเรียนบัญชีเบื้องต้นของนักศึกษาภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ = An analysis of factors affecting students' first level accounting performance of business administration department, faculty of management sciences,PSU. / สิทธิ์ชัย ลิมาพร ; ศรัณยา บุนนาค, แต่งร่วม
623 วิถีมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 : / สู่ภพภูมิใหม่แห่งการพัฒนา / ประเวศ วะสี
624 วิถีแห่งโตโยต้า / วิทยา สุหฤทดำรง ; ไลเคอร์, เจฟฟรีย์ เค, แต่ง
625 วิธีใช้โปรแกรม SPSS ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ / ศิริชัย พงษ์วิชัย
626 วิสัยทัศน์สงขลา 5555 / คณะกรรมการนโยบายกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น, จัดทำโดย
627 ศักยภาพการเเข่งขันของธนาคารกรุงไทยในระดับสาขาในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง / วาสนา สว่างรัตน์
628 เศรษฐศาสตร์การจัดการองค์กรธุรกิจ : หลักการสร้างค่า กำหนดราคายึดครอง ค่าธุรกิจเพื่อสร้างกำไร และความได้เปรียบการแข่งขัน / สรยุทธ มีนะพันธ์
629 เศรษฐศาสตร์การเมืองเรื่องโทรคมนาคม : แปรสัญญาสัมปถานโทรคมนาคมผลประโยชน์ของใคร / นวนน้อย ตรีรัตน์ ; นพนันท์ วรรณเทพสกุล, แต่งร่วม
630 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น : เศรษฐศาสตร์สำหรับบุคคลทั่วไป / วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน
631 เศรษฐศาสตร์พอเพียง / ธำรงค์ อุดมไพจิตรกุล
632 เศรษฐศาสตร์แรงงานร่วมสมัย = Contemporary Labor Economics / พรรณี จรัมพร, แปลและเรียบเรียง
633 เศรษฐสถิติ : ระเบียบวิธีและการนำไปใช้เพื่อการวิจัย / อมรทิพย์ แท้เที่ยงธรรม
634 สถานการณ์ตลาดและการปรับตัวของอุตสาหกรรมถุงมือยางทางการแพทย์ของจังหวัดสงขลา / ไมตรี ด้วงดี
635 สถานะความรู้ เรื่องแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย : และทิศทางการวิจัยที่พึงพิจารณา / กฤตยา อาชวนิจกุล
636 สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี 2548 = Agricultural Statistics of Thailand 2005 / สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, จัดทำโดย
637 สถิติการค้าเกษตรกรรมไทยกับต่างประเทศ ปี 2548 = Thailand Foreign Agricultural Trade Statistics 2005 / สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, จัดทำโดย
638 สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัย / เกษม สาหร่ายทิพย์
639 สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข : สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ / สภาที่ปรึกษาเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้, จัดทำโดย
640 สัมฤทธิ์ผลในการใช้สุขลักษณะที่ดีในการผลิต (จีเอ็มพี) ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลบรรจุในภาชนะปิดสนิทเพื่อการส่งออก : (กรณีศึกษาอุตสาหกรรมผลิตอาหารทะเลส่งออกของบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลา) / เรวัตน์ ศรีอ่อนนวล
641 สาเหตุ และแนวทางการแก้ไขหนี้ของลูกหนี้ค้างชำระในมุมมองของพนักงานสินเชื่อ : กรณีศึกษา สินเชื่อบุคคลของธนาคารออมสินในเขตจังหวัดกระบี่ / รัชนีวรรณ ห่อสุวรรณ์
642 สุขภาพคนไทย 2548 : การค้าเสรีกับการเข้าถึงยา / ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา ; ชาย โพธิสิตา, กฤตยา อาชวนิจกุล, วาสนา อิ่มเอม, แต่งร่วม
643 เส้นทางอนาคตความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ไทย-จีน / กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, จัดทำโดย
644 หลักกฏหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย = Laws and Regulation in Thai Bureaucracy / สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย
645 หลักการจัดการ / อนิวัช แก้วจำนงค์
646 หลักการบริหารการเงิน / เพชรี ขุมทรัพย์
647 หลักการวิเคราะห์โครงการ : ทฤษฎีและวิธีปฏิบัติเพื่อการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ / หฤทัย มีนะพันธ์
648 หลักรัฐศาสตร์ / โกวิท วงศ์สุรวัฒน์
649 หลักรัฐศาสตร์และการบริหาร / สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย
650 หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ (หน่วยที่ 1-6) Principles and Methods of Public Administration / สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย
651 เหตุการณ์สำคัญในศตวรรษที่ 20 : ศตวรรษแห่งสงคราม / ธนู แก้วโอภาส
652 องค์การและการจัดการ / ศิริอร ขันธหัตถ์
653 องค์การและการจัดการ = Organization & Management / นพ ศรีบุญนาค
654 องค์การและการจัดการ = Organization and Management / บรรยงค์ โตจินดา
655 อานันท์ ปันยารชุน : ชีวิต ความคิด และการงานของอดีตนายกรัฐมนตรีสองสมัย / ประสาร มฤคพิทักษ์ และคณะ, เรียบเรียง
656 อารยธรรมไทย / ธิดา สาระยา
657 อีอาร์พีสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย-ส่วนงานด้านบัญชีการเงิน = Financial Accounting Module of an ERP for Thai SMEs / ศรัณย์ ชูเกียรติ
658 เอกสารคำสอนวิชา กฎหมายลักษณะพยาน = Law of Evidence/ อาทร คุระวรรณ
659 เอกสารประกอบการบรรยาย กฏหมายธุรกิจ = Business Law / พัฒนะ เรือนใจดี
660 โอกาสทางการตลาดด้านการจัดประชุมสำหรับลูกค้าประเภทหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดสงขลา : กรณีศึกษา โรงแรม เจ.บี. หาดใหญ่ / นงนภัส เตชวุฒิวงศ์
 This page is optimized for screen resolutions of 800x600 or higher. Copyright © 2004, Prince of Songkla University. All rights reserved.